Kennisdagen Provincie

Kennisdagen Provincie Gelderland

In opdracht van de provincie Gelderland hebben Leen Valk (EMVI-prestatiemeting) en Rob Kleinpenning (KPM-civiel) in totaal 4 kennisdagen verzorgd. 2 groepen van ca. 40 personen, iedere groep 2 dagen.

Opdrachtgever(s)

 • Provincie Gelderland

Locatie

 • Provinciehuis

Betrokken partijen

 • EMVI
 • KPM Civiel

Disciplines

Op de kennisdagen werden de volgende thema’s behandeld:

 • Moderne contractvormen 
 • Contractkeuze & inkoopstrategie
 • Systems engineering
 • Systeemgerichte kwaliteitsborging en
 • kwaliteitsmanagement
 • Risicomanagement
 • Omgevingsmanagement
 • Prestatiemeten
 • Duurzaamheid

Er was in beide groepen veel belangstelling voor de diverse contractvormen, met name voor het bouwteam en het hybride contract. Voor onderhoudsprojecten die een meer standaard karakter hebben ziet men weinig voordelen van geïntegreerde contracten. 

In zijn algemeenheid is men voorzichtig met het weggeven van ontwerpvrijheid richting de markt. Een voorwaarde hiervoor zijn referenties + verlengde garantie of een meerjarig onderhoudsperiode. Zo’n meerjarig onderhoudsperiode kan echter onpraktisch worden wanneer er teveel losse onderhoudsaannemers bij de provincie aan het werk zijn. 

Voor bijvoorbeeld civiele kunstwerken vindt men het wel een goed idee om UAV-GC toe te passen omdat dat weinig onderhoudsgevoelig is en uitwisselbaarheid en onderhoudbaarheid minder prominent is dan bij bijvoorbeeld openbare verlichting en asfaltdeklagen.

Bij de eerste groep hebben de docenten zelf 2 casussen ingebracht om uit te werken. Bij de 2e groep zijn er 2 casussen uit de groep behandeld; de rondweg Lochem en het groot asfaltonderhoud. Deze casussen zijn verder opgepakt bij het onderdeel risicomanagement.

Opvallend was dat in de eerste groep het bouwteam toegejuicht werd als alternatief voor een GC-contract. In de 2e groep was er juist scepsis over het bouwteam met als reden dat men weinig optimalisatiemogelijkheden ziet en dat er vaak tijdsdruk op de projecten staat. 

Voor veel deelnemers was inzicht in de hoogte van de transactiekosten in relatie tot het aantal inschrijvers/genodigde een eyeopener. 

Risicogestuurde kwaliteitsboring met Systeem Gerichte Contractbeheersing ziet het merendeel van de deelnemers als een prima prikkel bij de meeste RAW-bestekken. Bij echt simpel onderhoudswerk vindt men SCB te formeel. 

De deelnemers kijken genuanceerd aan tegen EMVI. Mat name aspecten als omgeving en fasering worden op voorhand al bepaald en is “onderscheiden” door de markt nauwelijks nog mogelijk. In het algemeen wordt gevonden dat men ofwel flink moet inzetten op EMVI, als er ook echt wat te halen valt voor mark en overheid, ofwel gewoon voor laagste prijs moet gaan in combinatie met prestatiemeten. In dat laatste geval is de belasting minimaal en wordt er toch gestuurd op kwaliteit en houding.

Met name in groep 1 kwam Systems Engineering minder goed uit de verf. Men vond het nogal theoretisch. In de 2e groep zagen met name de ontwerpers er wel de meerwaarde van, vooral wanneer een project langer loopt, er wisselingen van projectdeelnemers zijn en er veel partijen betrokken zijn. Analysemethoden zoals stakeholder-analyse en probleemanalyse vindt men heel waardevol.

Enthousiasme ontstaat bij het onderdeel groslijsten, het kunnen selecteren van aannemers op basis van klanttevredenheid en kwaliteit spreekt de deelnemers enorm aan. Wel worden er vragen gesteld over de objectiviteit van prestatiemeten. Men geeft wel aan dat een besluit hierover door het management en eventueel bestuur van de provincie moet worden genomen. Er wordt ook gesuggereerd groslijsten voor ingenieursdiensten te gaan hanteren 

In de 2e groep kwam het onderdeel duurzaamheid mooi uit de verf. Met name de ontwerpers vinden het onderdeel duurzaamheid interessant, voor de mensen van de uitvoering spreekt dat wat minder. Specifiek is men op zoek naar “hoe?” duurzaamheid in te vullen binnen projecten (Ambitieweb). Duidelijk werd dat duurzaamheid zo vroeg mogelijk in het project moet worden opgepakt en de meeste duurzaamheidwinst te halen valt op verhardingen (asfalt).

Bij het onderdeel Risicomanagement merk je in beide groepen wel het besef om na te denken over risico’s en kansen, maar ook dat onderhoudswerkprojecten de bekende/repeterende werkzaamheden en risico’s bevat en daardoor minder interesse heeft.     

Op basis van de diverse reacties van cursisten zijn er aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen zijn het resultaat van theoretische- en praktijkkennis van KPM en input/inzichten die uit de cursussen naar boven kwamen.

Bekijk het fotoalbum van dit project

 KPM Civiel b.v. 

Mercurion 26 (bezoekadres)

6903 PZ Zevenaar

                                               G.P. Duuringlaan 52

7339 BV Ugchelen

06 23 36 95 82

info@kpmciviel.nl