De disciplines van KPM Civiel

Ons jonge, maar uiterst ervaren team, kenmerkt zich door passie en plezier voor het vak. Bij KPM werken “doeners”, die staan voor persoonlijk contact met onze opdrachtgevers en tot het uiterste gaan om een project optimaal te laten verlopen.

Directievoering en toezicht

Binnen uw civiele project kunnen wij u vertegenwoordigen door de functie van directievoerder en toezichthouder over te nemen. De directievoerder als bewaker van het contract, het geld en de projectorganisatie en de toezichthouder als bewaker van kwaliteit, planning, administratie en veiligheid.

Als directievoerder neemt KPM de begeleiding en management van uw civiele project van beging tot eind op zich en voert daarbij regie op het werk. De directievoerder stuurt daarbij scherp aan op tijd, geld en kwaliteit. Daarnaast informeert de directievoerder u als opdrachtgever regelmatig over de stand van zaken en informeert hij u zodat u afgewogen besluiten kunt nemen.

De toezichthouder observeert en administreert en bewaakt de verschillende processen. De toezichthouder is het aanspreekpunt voor de uitvoerder(s) en de direct belanghebbende / omgeving en ziet toe op de gemaakte afspraken / contracteisen.

Projecten:

Overleg / coördinatie derden / afstemming bevoegd gezag

Door onze jarenlange ervaring hebben we een gedegen en veelzijdig netwerk opgebouwd. Wij kunnen derhalve snel schakelen met diverse nutsbedrijven, overheidsinstellingen, adviesbureaus, etc.

KPM kan dus ook teren op een ruim netwerk binnen de vergunning verleners zoals het Waterschap, Gemeentes en Provincies. In diverse werkvelden binnen deze instellingen hebben we nauwe en directe contacten die ertoe bijdragen dat soms complexe aanvragen soepel en snel kunnen verlopen.

Binnen uw project sturen en bewaken zij de diverse procedures/werkzaamheden door derden op tijd, geld en kwaliteit. Voordeel van gebruik van ons netwerk is voor u dat wij alle werkzaamheden door derden managen, terwijl onze communicatielijnen kort blijven: u heeft 1 aanspreekpunt. Wij zeggen dan ook: KPM Civiel, klein maar fijn.

Projecten:

Onderzoek / haalbaarheidsstudies

Om te komen tot een gedegen plan en bijbehorende omschrijving van een project te komen, is het vaak noodzakelijk diverse details in kaart te brengen. Middels onderbouwde onderzoeken toetsen we deze mogelijkheden op technische en financiële haalbaarheid. 

KPM voert haalbaarheidsonderzoeken uit, voorafgaand aan de beginfase van civiele project. We verzorgen ramingen van projectkosten, schatten risico’s in en komen met realistisch advies over de haalbaarheid en budgettering van uw project. Uiteraard houden we daarbij rekening met alle gestelde kaders. Met een gedegen haalbaarheidsonderzoek krijgt u als opdrachtgever meer grip op het project.

Aansluitend aan het haalbaarheidsonderzoek kunnen we de projectdetails uitwerken in werktekeningen en het bestek, eventueel voorzien van concrete calculaties.

Projecten:

Ontwerpen / tekeningen / berekeningen / contracten / aanbestedingen

Een juiste voorbereiding is essentieel voor het efficiënt laten verlopen van een project. De ontwerp- en calculatiefase vormen daarbij uitgangspunten. Aan het opstellen van een goed ontwerp ligt een berekening ten grondslag. Om te komen tot een juiste en concrete berekening, wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald met welke scenario’s gerekend moet worden. De haalbaarheid van een ontwerp wordt altijd getoetst op technische voorschriften en regelgeving. 

Ons bureau heeft jarenlange ervaring in het opstellen, aanleveren en coördineren van ontwerpen. Dit kan een voorlopig ontwerp zijn, een definitief ontwerp al dan niet met bijbehorende contractvorming en/of het opstellen van bestektekeningen (conform RAW systematiek).

KPM Civiel begeleidt zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij complexe zaken als contractvorming. Het voornaamste doel daarbij is om het proces van contracten voor u te vereenvoudigen. 

Projecten:

Kostenramingen en kostenmanagement

Projecten in de civiele techniek kunnen complex zijn. Des te belangrijker is het om (financiële) risico’s te beheersen en inzichtelijk te houden. Bij het opstarten en laten slagen van een project zijn juiste ramingen en het bewaken van kosten derhalve essentieel. 

De diversiteit aan projecten van KPM, maken ons tot een betrouwbare partner voor begeleiding en bewaking van het financieel traject. KPM beschikt over ruime ervaring op het gebied van kostendeskundigheid, aanbestedingen en uitvoering.

Projecten:

Advisering communicatie / omgevingsmanagement / tenders

Omgevingsmanagement gaat om het managen van projecten in relatie tot de omgeving zodat ze binnen de tijd en budget gerealiseerd kunnen worden. Wij zorgen er voor dat alle relevante partijen betrokken worden en blijven tijdens het werkproces. Het is daarbij aan ons om de juiste procedures en processtappen te doorlopen.

Bij het formuleren van een aanbesteding komen diverse mogelijkheden en keuzes ter sprake. Onze ervaring is dat bewuste keuzes in deze formulering voorkomen dat er onaangename verassingen kunnen ontstaan. Wij helpen u met het maken van keuzes. Daarbij wordt niet enkel gekeken naar rechtmatigheid maar ook naar doelmatigheid.

Door onze ruime ervaring en ons uitgebreide netwerk zijn we uitstekend in staat u te adviseren in de wijze waarop u uw project en/of proces kunt communiceren. Dit geldt uiteraard voor een diversiteit aan doelgroepen, zoals het communiceren van een aanbestedingsprocedure of de omgeving rondom een project.

Projecten:

Kennis delen / advisering / detachering

In het geval dat een project een dermate grote omvang en bijbehorend tijdsbestek heeft, is het mogelijk dat KPM Civiel bemiddeld en voorziet in personeel. We hebben dit de afgelopen jaren meerdere malen gedaan en zijn prima in staat om, n.a.v. overleg en projectinzage, de juiste persoon te plaatsen.

Mocht KPM Civiel zelf niet in staat zijn om u te voorzien in de juiste specialist, dan spreken wij uiteraard ons uitgebreide netwerk voor u aan.

Projecten:

Verzorgen van trainingen en cursussen

Het delen van 30 jaar ervaring met onze opdrachtgevers waarbij praktijk ervaring is opgedaan bij aannemersbedrijven, kenniscentrum CROW en bij particuliere- en overheidsopdrachtgevers. Het delen van deze kennis wordt op praktische wijze gedeeld zodat dit zeer herkenbaar en direct toepasbaar is voor de deelnemers.

Juist de combinatie tussen theoretische en praktische kennis en het toepassen van praktijk relevante casussen, zorgen er voor dat deelnemers in een relatief kort tijdsbestek zelf aan de slag kunnen.

KPM heeft voor diverse opdrachtgevers trainingen en kennisdagen verzorgd op o.a. het gebied van RAW contracten, toezicht UAV, Directie voering & toezicht, risico- en omgevingsmanagement en duurzaamheid.

Projecten:

Duurzaamheid / circulaire economie

In de civiele techniek speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere en prominente rol. Bij KPM Civiel werken doeners! We houden van uitdagingen en gaan deze dan ook graag aan. Zo zijn we ook zeer actief en bedreven in het zoeken en uitvoeren van duurzame initiatieven, zonder er alleen maar over te blijven nadenken en praten. 

Ons bedrijf is lid van de Groene Allianties de Liemers, een initiatief van diverse bedrijven om bedrijven in het gebied de Liemers toekomstbestendig te maken. Uitgangspunt daarbij is een transitie in te zetten naar een circulaire economie.

KPM Civiel heeft inmiddels ruime ervaring in het begeleiden en uitvoeren van aanbestedingen middels duurzaamheid scans. In deze analyses komen veelal een Levenscyclusanalyse (LCA) en een Total Costs of Ownership (TCO) aan bod.

Projecten:

Contact met KPM

KPM Civiel b.v.
Zuiderlaan 28D
6905 AE Zevenaar
06 23 36 95 82
info@kpmciviel.nl