Ringoevers locatie

De Ringoevers deelplan 1
woonrijp maken

De Ringoevers is een voormalige betonfabriek dat wordt her ontwikkeld tot een woonwijk. Het terrein is reeds gesaneerd en ontdaan van verhardingen en bebouwing. De woningen worden gebouwd en nu moet het openbare gebied rondom de woningen worden ingericht.

Opdrachtgever(s)

  • Soelaas Milieu Adviezen B.V.
  • Building Twenty4

Locatie

  • Voormalige Ringvaartterrein te Hillegom

Betrokken partijen

  • KPM Civiel B.V.
  • Soelaas Milieu Adviezen B.V.
  • Building Twenty4
  • Hollandschap
  • Nutsbedrijven
  • Overheden

Disciplines

Project:

Het project bestaat in hoofdlijnen uit het maken van een advies en contract voor de civiele inrichting van het terrein. De civiele inrichting bestaat met name uit riolering, verhardingen, oeverbeschermingen, openbaar groen en speeltoestellen. Tevens worden er wat werkzaamheden uitgevoerd op particulier terrein. 

In dit project wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De regenwaterriolering is uitgevoerd in een drainage riool en functioneert tevens als drainage. Samen met bouwblokdrainage zorgt dit voor de juiste drooglegging. Het regenwaterriool loost direct op het oppervlaktewater.

Het afvalwater wordt via het gemaal ringoevers afgevoerd naar het gemaal Elsbroek van waterschap HHR. De persleiding kruist de Hillegommerbeek en is daarom met een gestuurde boring onder de beek door gelegd.

De verhardingen bestaan uit betonbanden, gebakken straatstenen, betonstraatstenen en asfaltpaden. Vooral de gebakken straatstenen zorgen ervoor dat de inrichting een luxere uitstraling heeft gekregen, wat de beeldkwaliteit verhoogt. Om de verkeersveiligheid te garanderen zijn er drempels, inritconstructies en wegversmallingen in het project toegepast.

Deelplan 1 van de Ringoevers is gelegen aan de Ringvaart en de Hillegommerbeek. De oeverbeschermingen bestaan uit drie verschillende constructies. Zo worden er in de insteekhaven damwanden aan gebracht. In de Hillegommerbeek volstaan we met een hoge beschoeiing met een maximale keringshoogte van 3.00m. De Ringvaart is een belangrijke vaarroute van de Provincie. Bij de oeverconstructie van de Ringvaart is er rekening gehouden met erosie door golfafslag. Hier is er een combinatie van blokkenmatten en een lage beschoeiing toegepast.

Het openbare groen is zo ingericht dat het de uitstraling van een “park” heeft gekregen. De “parken” zijn te betreden over de asfaltpaden die er doorheen lopen. 

Het groen in dit plan is zeer divers. Een groot gedeelte van het terrein wordt ingericht met gras, met daarin een legio aan bomen en plantvakken. De plantvakken bestaan uit vaste planten en heesters. Hiervoor is een groenplan opgesteld. 

In het park zijn twee speeltoestellen toegevoegd. Deze speeltoestellen zijn rondom voorzien van kunstgras zodat maaien niet nodig is.

Rol KPM Civiel:

KPM Civiel heeft het advies en ontwerp gemaakt. Dit is vertaald in een RAW-bestek, dat dient als contract tussen projectontwikkelaar en aannemer. In dit bestek worden zowel de belangen van opdrachtgever, overheden en bewoners behartigd. 

In dit bestek worden zowel de belangen van opdrachtgever, overheden en bewoners behartigd. 

Wij hebben overleggen gepleegd met overheden als het waterschap HHR en de gemeente, overleggen gepleegd met opdrachtgever en projectontwikkelaar.

Overleg waterschap t.b.v. verlening van vergunningen op onder andere op het kruizen van de waterkeringen met drainage riolering, oeverbeschermingen, watercompensatie en gestuurde boring. In overleg met de gemeente hebben wij de materialisering van de inrichting bepaald. Denk aan verhardingen, riolering en wegmeubilair.

De riolering, gemaal en de persleiding is door ons gedimensioneerd en verwerkt in het ontwerp. Het ontwerp gestuurde boring is door ons voorbereidt. We hebben een hoogteplan voor zowel de verhardingen, openbare groen en de particuliere grond opgesteld. Het ontwerp van de oeverbeschermingen hebben wij in overleg met het waterschap ontworpen. Bovendien hebben wij het verlichtingsplan verzorgt. Dit allen hebben wij verwerkt in een bestek.

Het groenplan is opgesteld door Hollandschap en is door ons vertaald in het ontwerp en in het bestek.

Ten slotte hebben wij de coördinatie verzorgt tussen alle facetten van de civiele inrichting, de coördinatie van de raakvlakken met andere uitvoerende partijen en de coördinatie met onder andere de nutsbedrijven.

Wij als KPM Civiel hebben dit plan ontworpen met het oog op een zo efficient mogelijke realisatie en zo laag mogelijke uitvoeringskosten.

Bekijk het fotoalbum van dit project

KPM Civiel b.v.

Zuiderlaan 28D (bezoekadres)        6905 AE Zevenaar

G.P. Duuringlaan 52                          7339 BV Ugchelen

06 23 36 95 82    info@kpmciviel.nl